clock menu more-arrow no yes

Satsuki (Suzuki’s sushi bar)

, Manhattan, NY 10036

(212) 278-0047